Çalıştayın Amacı ve Kapsamı

Alanya Spor Turizmi Stratejileri Çalıştayı Amaç ve Kapsamı

Alanya Spor Turizmi Stratejileri Çalıştayı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Spor Bilimleri Fakülteleri tarafından Türkiye’deki ulusal ve bölgesel paydaşların desteğiyle düzenlenecektir. Alanya spor turizmi stratejileri çalıştayının amacı Alanya’da “Deniz-kum-güneş turizmine bağlılığının azaltılması ve spor turizmine ilgi uyandımak, spor turizmi faaliyetlerinin on iki aya yayılmasını sağlamak ve ilçede geliştirilebilecek spor turizm türleri ve spor alanları envaterlerini ortaya çıkarak bir eylem planı oluşturmaktır. Çalıştaya, yurt içinden çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası organizatörlerin, ilgili federasyonların, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, spor bilimleri ve turizm fakültelerinin öğretim üyelerinin katılım sağlaması planlanmaktadır.

Alanya Spor Turizmi Stratejileri Çalıştayının Yaygın Etkisi

1- Bilimsel / Akademik Çıktısı

  • Alanya’da geliştirilecek spor turizmi çeşitleri ve spor alanları envaterleri ortaya çıkarılarak mevcut spor turizmi alanyazına teorik katkılar sağlaması. Çalıştay sonunda ulusal ve uluslararası spor turizm alanyazına çalıştay katılımcıları tarafından bildiri, makale ve kitap bölümü kazandırılması.

2- Sosyal/ Ekonomik/ Ticari Çıktısı

  • Alanya’da spor turizmi ürünleri ve yatırımları geliştirilerek destinasyonda turistik ürün çeşitliliğinin sağlanması.
  • Alanya’da turizm gelirlerinin on iki aya yayılması sağlanarak ilçenin turizm gelirlerinin arttırılmasının sağlanması.
  • Alanya’da spor turizmi konusunda farkındalık yaratılarak destinasyon tanıtım faaliyetlerinin arttırılması.
  • Alanya’da turizm işletmelerinin spor turizmine yönelik yatırımlarını arttırması ve bunun sonucunda ilçenin spor turizminde cazibe merkezi haline gelmesi.
  • Alanya’da turizm işletmelerinin spor turizminden gelirlerini arttırarak personel istihdam sayılarını yükseltmesi.
  • Alanya’da spor turizminin on iki aya yayılması sağlanarak turizm işletmelerinde tüm yıl boyunca personel istihdamının sağlanması.